Đề tài NCKH
Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT537
Tác giả CN Nguyễn Đức Thắng
Nhan đề Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay. : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Đức Thắng
Tóm tắt Ngoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ; Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ ở Việt Nam; Chương 3: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 137tr.
Thuật ngữ chủ đề Chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tổ chức bộ máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Đạo
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012987
00217
00453818856-3287-4581-8794-B45309E60E85
005202111091510
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211109151004|zdothihong
091 |aĐT537
100 |aNguyễn Đức Thắng
245 |aĐánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay. : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Đức Thắng
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a137tr.
520 |aNgoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ; Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ ở Việt Nam; Chương 3: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ.
650 |aChính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam
653 |aChính sách
653 |aCông chức
653 |aCông vụ
653 |aPháp luật
653 |aTổ chức bộ máy
700 |aNguyễn Đức Thắng
700 |aNguyễn Thị Thanh
700 |aNguyễn Tiến Đạo
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào