Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học sửa đổi luật cán bộ, công chức 2008 :
Mã Đề tài ĐT535
Tác giả CN Nguyễn Huyền Hạnh
Nhan đề Cơ sở khoa học sửa đổi luật cán bộ, công chức 2008 : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Huyền Hạnh
Tóm tắt Ngoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Chương 2: Thực trạng các quy định và tổ chức thực hiện luật cán bộ, công chức năm 2008 ; Chương 3: Đề xuất quan điểm, nội dung tiếp tục hoàn thiện luật cán bộ, công chức năm 2008.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 123tr.
Thuật ngữ chủ đề Sửa đổi luật cán bộ, công chức 2008
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức, công vụ
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Công vụ
Tác giả(bs) CN Đặng Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huyền Hạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012985
00217
004453BCD6E-9218-4BA5-8042-E4B94981DF26
005202111091448
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211109144855|zdothihong
091 |aĐT535
100 |aNguyễn Huyền Hạnh
245 |aCơ sở khoa học sửa đổi luật cán bộ, công chức 2008 : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Huyền Hạnh
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a123tr.
520 |aNgoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Chương 2: Thực trạng các quy định và tổ chức thực hiện luật cán bộ, công chức năm 2008 ; Chương 3: Đề xuất quan điểm, nội dung tiếp tục hoàn thiện luật cán bộ, công chức năm 2008.
650 |aSửa đổi luật cán bộ, công chức 2008
653 |aCán bộ
653 |aCông chức, công vụ
653 |aCông chức
653 |aCông vụ
700 |aĐặng Tiến Dũng
700 |aNguyễn Huyền Hạnh
700 |aNguyễn Thị Trang
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào