Đề tài NCKH
Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội :
Mã Đề tài ĐT538
Tác giả CN Trần Việt Hoa
Nhan đề Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Việt Hoa
Tóm tắt Ngoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội; Chương 2: Thực trạng công bố, giới thiệu tài liệu bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam; Chương 3: Các giải pháp để nâng cao hiệu quả công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 134tr.
Thuật ngữ chủ đề Các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội
Từ khóa tự do Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ
Từ khóa tự do Công chúng sử dụng mạng xã hội
Từ khóa tự do Kênh truyền thông, mạng xã hội
Từ khóa tự do Tài liệu lưu trữ
Tác giả(bs) CN Lê Thị Lý
Tác giả(bs) CN Trần Việt Hoa
Tác giả(bs) CN Trịnh Văn Năm
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012988
00217
004E6E86F3F-5B5A-49FA-9903-48DE545E5F2E
005202111091522
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211109152226|zdothihong
091 |aĐT538
100 |aTrần Việt Hoa
245 |aNghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Việt Hoa
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a134tr.
520 |aNgoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội; Chương 2: Thực trạng công bố, giới thiệu tài liệu bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam; Chương 3: Các giải pháp để nâng cao hiệu quả công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
650 |aCác giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội
653 |aCông bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ
653 |aCông chúng sử dụng mạng xã hội
653 |aKênh truyền thông, mạng xã hội
653 |aTài liệu lưu trữ
700 |aLê Thị Lý
700 |aTrần Việt Hoa
700 |aTrịnh Văn Năm
710 |aBộ Nội vụ|bCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào