Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ :
Mã Đề tài ĐT534
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt Ngoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ; Chương 2: Thực trạng xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ hiện nay ở Việt Nam; Chương 3: Căn cứ xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ và đề xuất một số bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam trong thời gian tới.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 122tr.
Thuật ngữ chủ đề Phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ
Từ khóa tự do Chức năng, nhiệm vụ
Từ khóa tự do Quản lý đa lĩnh vực
Từ khóa tự do Quản lý đa ngành
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Quy mô quản lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Đào
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Trần Văn Thuân
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012984
00217
0049EEA66F3-751E-44C0-AC05-7283CC7EEDB3
005202111091440
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211109144017|zdothihong
091 |aĐT534
100 |aNguyễn Thị Thu Hà
245 |aCơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Thu Hà
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a122tr.
520 |aNgoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ; Chương 2: Thực trạng xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ hiện nay ở Việt Nam; Chương 3: Căn cứ xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ và đề xuất một số bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam trong thời gian tới.
650 |aPhạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ
653 |aChức năng, nhiệm vụ
653 |aQuản lý đa lĩnh vực
653 |aQuản lý đa ngành
653 |aQuản lý
653 |aQuy mô quản lý
700 |aNguyễn Ngọc Đào
700 |aNguyễn Thị Thu Hà
700 |aTrần Văn Thuân
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào