Đề tài NCKH
Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam :
Mã Đề tài ĐT531
Tác giả CN Nguyễn Quỳnh Nga
Nhan đề Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Quỳnh Nga
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận về quản trị truyền thông của chính quyền địa phương; Chương 2: Thực trạng quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 143tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Quản trị truyền thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hậu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quỳnh Nga
Tác giả(bs) CN Chu Thị Khánh Ly
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02621-2
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012979
00217
004106EBE83-D927-476A-BD51-0FD0CF50D653
005202109231011
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210923101130|zdothihong
091 |aĐT531
100 |aNguyễn Quỳnh Nga
245 |aQuản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Quỳnh Nga
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a143tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận về quản trị truyền thông của chính quyền địa phương; Chương 2: Thực trạng quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.
650 |aQuản trị truyền thông của chính quyền địa phương
653 |aChính quyền địa phương
653 |aTruyền thông
653 |aQuản trị truyền thông
700 |aNguyễn Văn Hậu
700 |aNguyễn Quỳnh Nga
700 |aChu Thị Khánh Ly
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02621-2
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02621 Kho Thư Viện ĐT531 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02622 Kho Thư Viện ĐT531 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào