VĂN THƯ LƯU TRỮ

1-Một số vấn đề lý luận về quản lý tài liệu điện tử trong cơ quan quản lý nhà nước

2-Thực tiễn xây dựng kho lưu trữ tài liệu hành chính tại một số cơ quan tại Bộ Tài Chính

3-Thực tiễn áp dụng khung phân loại “Paul Boudet” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

4-Vấn đề áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

5-Thực tiễn áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu sau Cách mạng tháng tám tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Một số kiến nghị

6-Xây dựng và áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

7-Sử dụng ký hiệu thông tin trong Quản lý và khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

8-Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

9- Chữ ký số Thay đổi tư duy nhà quản lý

10-Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại UBND TP Trà Vinh

11-Nền tảng khoa học và phương pháp luận cho việc số hóa di sản

12-Công tác tổ chức sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II giai đoạn 1976-2016

13-Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, kiểm kê và quản lý di vật và di tích

14-Những kinh nghiệm từ dự án số hóa tài liệu pháp ngữ cổ tại Việt Nam

15-Một số kinh nghiệm số hóa tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

16-Nền tảng khoa học và phương pháp luận cho việc số hóa di sản

17-Hiệp định Paris về Việt Nam qua tài liệu lưu trữ (1968-1973) – tập 1 đường đến Paris

18-Hiệp định Paris về Việt nam qua tài liệu lưu trữ (1968-1973) – tập 2 những phiên họp đầu tiên

19-Hiệp định Paris về Việt nam qua tài liệu lưu trữ (1968-1973) – tập 3 vấn đề bàn tròn

20-Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin tại các thư viện Việt Nam

21-Một số kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Bộ “Công tác văn thư trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam”

22-Trao đổi về giá trị pháp lý của tài liệu số hóa

23-Áp dụng giải pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong biên mục tài liệu lưu trữ


Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.