CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1- Trang Thông tin Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

2-Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay_Nguyễn Tiến Hiệp

3-Cải cách hành chính và vai trò của đảng chính trị_Nguyễn Văn Hậu

4-Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ nhằm xây dựnghoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

5-Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý HCNN

6-Cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

7-Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

8-Cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

9-Nội dung chủ yếu của chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020-Đinh Duy Hòa

10-Duy trì động lực làm việc và hiệu xuất làm việc của CBCC- PGSTS-Trần Thị Thanh Thủy -HV CTQG HCM

11-Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện nay

12-Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công trong giai đoạn hiện nay

13-Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ hiện nay

14-Vai trò và ý nghĩa của sự liên thông trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay

15-Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong Quân đội

16-Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương


Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.