Quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở một số nước trên thế giới
Nội dung cuốn sách góp phần cung cấp luận cứ khoa học hoàn thiện tổ chức và chức năng, nhiệm vụ phát triển xã hội và quản lý xã hội của chính quyền cơ sở.

        Cuốn sách do PGS.TS Nguyễn Minh Phương làm chủ biên, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản năm 2015, dày 339 trang.

        

          Sách gồm 10 chương:

          Chương 1, 2, 3, 4, 5: Tập trung trình bày về vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước châu Á bao gồm CHND Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Philippine, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các tác giả đã đi sâu phân tích, chỉ ra vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở trong bộ máy chính quyền địa phương ở mỗi nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội cũng như những vấn đề xã hội đặt ra đối với chính quyền cơ sở mỗi nước.

          Chương 6,7, 8: Nội dung 3 chương này, các tác giả tập trung trình bày về vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở ba nước châu Âu là CHLB Đức, Cộng hòa Pháp và Liên bang Nga. Với mỗi nước, tác giả cũng tập trung khái quát về tổ chức chính quyền, tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở, vai trò phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở và quan hệ giữa chính quyền cơ sở với các tổ chức xã hội trong quản lý phát triển xã hội.

          Chương 9: Vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tác giả đi sâu trình bày về vị trí, chức năng và nhiệm vụ của chính quyền cơ sở trong hệ thống chính quyền Hoa Kỳ. Vai trò của chính quyền cơ sở trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Hoa Kỳ. Bên cạnh những thành tựu trong quản lý phát triển xã hội thì tác giả cũng chỉ ra một số khó khăn mà chính quyền cơ sở ở Hoa Kỳ đang gặp phải như thiếu ngân sách, nền hành chính địa phương dân chủ và tự do đến mức thái quá dẫn đến bị lợi dụng để phục vụ lợi ích riêng, nạn phân biệt chủng tộc, thiếu công bằng và dân chủ, bạo lực, bất bình đẳng trong xã hội….

          Chương 10: Một số kinh nghiệm về phát huy vai trò của chính quyền cơ sở đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. Từ thực tế và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vai trò của chính quyền cơ sở trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, tác giả đã chỉ ra một số kinh nghiệm để có thể vận dụng đối với Việt Nam như: xác định rõ vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở; phân quyền, phân cấp hợp lý các thẩm quyền cần thiết, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở; đa dạng hóa các mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phong phú, đa dạng của người dân ở các địa bàn khác nhau; hoàn thiện thể chế phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở địa bàn nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn; xây dựng chính quyền cơ sở gắn bó mật thiết với người dân; xây dựng tổ chức bộ máy và bố trí, đào tạo nhân lực của chính quyền cơ sở đủ năng lực thực thi các nhiệm vụ phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở địa phương./.


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.