Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
Nội dung cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý được vận dụng trong quản lý hành chính nhà nước, nhằm giúp bạn đọc hiểu và vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn công tác.

        Cuốn sách do TS Nguyễn Thị Vân Hương làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2014, dày 195 trang.

        

          Sách gồm 4 chương:

          Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý học quản lý. Trình bày khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học quản lý; vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học quản lý; các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý, ngoài  các phương pháp nghiên cứu tâm lý học nói chung, tâm lý xã hội học nói riêng thì tâm lý học quản lý còn sử dụng những phương pháp chuyên biệt như: phương pháp nghiên cứu qua kết quả sản phẩm của hoạt động, khái quát các nhận xét độc lập, trò chơi “sắm vai nhà quản lý”, đo lường tâm lý – xã hội học, nghiên cứu tiểu sử các nhà lãnh đạo, quản lý nổi tiếng.

          Chương 2: Đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Chương này tập trung trình bày những đặc điểm tâm lý cá nhân của cán bộ, công chức và một số đặc điểm tâm lý đặc thù của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý và hành động cũng như những biểu hiện tâm lý cơ bản của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ và một số hạn chế về tâm lý của cán bộ, công chức hiện nay. Bên cạnh đó, tác giả cũng đi sâu trình bày về những hiện tượng tâm lý xã hội trong các tổ chức, cơ quan nhà nước.

          Chương 3: Những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đề cập tới khái niệm người lãnh đạo, sự khác biệt giữa người lãnh đạo và người quản lý, các tính chất, hoạt động cơ bản và những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý. Trong phần còn lại của chương, tác giả đã chỉ ra những sai lầm người lãnh đạo cần tránh để làm việc với con người một cách hiệu quả bởi thực chất quá trình người lãnh đạo, quản lý điều hành tổ chức chính là việc giải quyết tốt hai mối quan hệ cơ bản: quan hệ giữa con người với con người và quan hệ giữa con người với công việc.

          Chương 4: Giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Trình bày khái quát chung về giao tiếp và một số kỹ năng giao tiếp cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước như kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp, kỹ năng ủy quyền, kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng giao tiếp trong tiếp khách. 


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.