Hỏi – đáp về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013.
Nội dung cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết và giải đáp một số vấn đề cụ thể về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992.

Sách do nhóm tác giả đang làm việc tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Vụ Công tác Thanh niên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) tổ chức biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2014, dày 134 trang.

Sách được biên soạn dưới hình thức hỏi – đáp với 58 câu hỏi và trả lời, gồm 2 phần:

Phần I. Hỏi – đáp về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992: gồm 58 câu hỏi và trả lời, tập trung làm rõ về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, trong đó các tác giả chỉ rõ 12 điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013, đó là: những vấn đề về chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; về vấn đề bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, của Chủ tịch nước, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; về nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, trong đó có nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; về phân định chính quyền địa phương, trong đó có đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập; về Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước, và việc bảo vệ Hiến pháp…

Phần II. Tài liệu tham khảo: gồm toàn văn Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28-11-2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.