Đại cương về phân tích chính sách công
Đây là Cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải và ThS. Lê Văn Hòa đồng chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, dày 184 trang.

 Nội dung cuốn sách không chỉ góp phần trang bị kiến thức cơ bản về phân tích chính sách công, mà còn trang bị phương pháp tư duy và cách tiếp cận giải quyết những “vấn đề công” giúp cán bộ, công chức, viên chức đang hoạt động thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, những nhà nghiên cứu về chính sách công nhận thức đúng vai trò của phân tích chính sách công, từ đó nỗ lực tìm kiếm các công cụ, phương pháp phân tích chính sách công ngày càng hiệu quả.

   Sách gồm 4 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích chính sách công: chương này đi sâu phân tích những quan niệm về chính sách công và những đặc trưng của chính sách công để từ đó đưa ra khái niệm, cấu trúc, vai trò và chu trình của chính sách công. Đồng thời, các tác giả cũng tập trung trình bày khái quát về phân tích chính sách công, đặc trưng của nghề phân tích chính sách công và tiêu chuẩn nhân sự làm chuyên môn về phân tích chính sách công.

Chương 2: Quy trình phân tích chính sách công: nội dung chương này trình bày các bước để thực hiện phân tích chính sách công và vấn đề thu thập thông tin phục vụ phân tích chính sách công, trong đó các tác giả đã chỉ rõ vai trò của thông tin cũng như các yêu cầu đối với thông tin trong phân tích chính sách công, từ đó đưa ra 3 phương pháp để thu thập thông tin bao gồm nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa và phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực địa.

 Chương 3: Nội dung và phương pháp phân tích chính sách công: nội dung phân tích chính sách công được các tác giả trình bày cụ thể từ việc phân tích vấn đề chính sách công đến phân tích mục tiêu vấn đề chính sách công và cuối cùng là phân tích giải pháp chính sách công, căn cứ vào đó các tác giả đã đưa ra 4 phương pháp phân tích giải pháp chính sách công và 6 tiêu chí làm cơ sở cho những khuyến nghị chính sách công bao gồm: tính hiệu lực, hiệu quả, tính đầy đủ, sự công bằng, tính đáp ứng và tính thích hợp.

Chương 4: Truyền đạt kết quả phân tích chính sách công: chương này trình bày các bước để truyền đạt kết quả phân tích chính sách công tới người đọc bao gồm viết báo cáo kết quả phân tích, thuyết trình kết quả phân tích, đồng thời các tác giả cũng cho rằng để nâng cao tính hiệu quả của thông tin thì cần trình bày thông tin bằng hình ảnh bởi các thông tin bằng hình ảnh có thể làm cho báo cáo sinh động hơn, làm cho thông tin trao đổi rõ ràng hơn so với văn bản bằng chữ./.


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.