Xây dựng nông thôn mới những vấn đề lý luận và thực tiễn
Cuốn sách do PGS.TS Vũ Văn Phúc làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, dày 478 trang.

          Sách gồm các bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan trung ương, các địa phương, các ngành, các cấp về vấn đề xây dựng nông thôn mới.

          Cuốn sách đề cập tới hai nội dung chính:

          Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nông thôn mới. Gồm 20 bài viết bàn đến những khía cạnh đa dạng của việc xây dựng nông thôn mới: vấn đề quy hoạch và huy động các nguồn vốn, an sinh xã hội, thực trạng về phụ nữ nông dân, nông thôn, chính sách đất đai, bảo vệ môi trường đất đai, hiện đại hóa và các giá trị của gia đình nông thôn Việt Nam... đặc biệt nhiều bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan về vấn đề này. Từ đó giúp Việt Nam có cách nhìn nhận để nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước.

          Phần thứ hai: Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Tổng hợp nhiều bài viết mang tính thực tiễn về xây dựng nông thôn mới tại 11 tỉnh được lựa chọn để triển khai thí điểm chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trên phạm vi cả nước gồm Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lai Châu, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

 


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.