Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn
Đây là cuốn sách chuyên khảo của tập thể tác giả do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2013, dày 518 trang.

Nội dung cuốn sách cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, những nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cái nhìn khái quát về cơ sở thực tiễn của việc hình thành các lý thuyết về hành chính công và những chủ đề lý thuyết tiêu biểu về hành chính công của các nhà khoa học trên thế giới.

Sách gồm 2 phần:

Phần I: Các thời kỳ phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ. Phần này tập trung giới thiệu về lịch sử phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ qua các thời kỳ từ thời sơ khai đến đầu thế kỷ XX, tiếp đến là thời kỳ đổi mới chính sách kinh tế - xã hội, sau đó đến thời Tổng Thống John Fitzgerland Kennedy và cuối cùng là từ thời Reagan đến thời kỳ tái thiết với nhận thức rằng Hoa Kỳ vừa là cái nôi, vừa là mảnh đất giàu thực tiễn cho sự phát triển của ngành khoa học về quản lý của chính phủ.

Phần II: Các lý thuyết về hành chính công. Tác giả giới thiệu tóm tắt các lý thuyết tiêu biểu về hành chính công của các nhà khoa học trên thế giới như Thomas Woodro W.Wilson, L.D.White, H.George Frederickson… trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của khoa học hành chính công theo các chủ đề như: Ngành khoa học về hành chính công, mối quan hệ giữa hành chính và chính trị, bộ máy thư lại, lý thuyết tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, quá trình ngân sách công, quản lý công, phân tích chính sách công, thực thi và đánh giá chương trình, mối quan hệ liên chính quyền, đạo đức hành chính, quản lý công mới….

Cuốn sách là nguồn tư liệu góp phần nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính công của Hoa Kỳ nói riêng, của các nước trên thế giới nói chung, từ đó nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta đạt được kết quả tích cực hơn./.


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.