Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
Nội dung cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý được vận dụng trong quản lý hành chính nhà nước, nhằm giúp bạn đọc hiểu và vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn công tác.
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 6 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...