Dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ công trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Đề tài tạo cơ sở lý luận để nhận thức đầy đủ về dịch vụ công và xã hội hoá dịch vụ công, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới, cải cách quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công phù hợp với yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
Nghiên cứu cơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở Việt Nam
Đề tài phân tích một cách toàn diện nhất cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn về cải cách công vụ nhằm hoàn thiện chế độ công vụ Việt Nam đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Hiện nay, việc cải tiến chính sách tiền lương nói chung và hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp nói riêng ở nước ta đã trở thành đòi hỏi khách quan, nhu cầu cấp bách của toàn xã hội bởi chính sách tiền lương hiện hành còn nhiều hạn chế dẫn tới việc không khuyến khích người lao động nâng cao trình độ.
  1 of 1