Điểm báo tuần
Điểm báo tuần số 40/2015 : từ 17 - 23/10/2015 /
Nhan đề Điểm báo tuần số 40/2015 : từ 17 - 23/10/2015 / Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 27tr.
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2015/40_2015thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012242
00215
0041AE15126-D463-477E-B773-FE3AAE98EB14
005201512161625
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151216162541|zdothihong
245 |aĐiểm báo tuần số 40/2015 : từ 17 - 23/10/2015 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |c2015
300 |a27tr.
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2015/40_2015thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào