Đề tài NCKH
Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực: lý luận và thực tiễn :
Mã Đề tài ĐT512
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Hải
Nhan đề Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực: lý luận và thực tiễn : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hải
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực tại một số quốc gia; Chương 2: Thực trạng quản lý ngồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam; Chương 3: Sự cần thiết và một số giải pháp áp dụng quản lý ngồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam dựa trên năng lực.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 126tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nguồn nhân lực khu vực công
Từ khóa tự do Khu vực công
Từ khóa tự do Năng lực
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Quản lý
Tác giả(bs) CN Lê Cẩm Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Hải
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012960
00217
0047CDBD047-013F-415B-B13C-813378416C05
005202103221533
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322153316|zdothihong
091 |aĐT512
100 |aNguyễn Thị Hồng Hải
245 |aQuản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực: lý luận và thực tiễn : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Hồng Hải
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a126tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực tại một số quốc gia; Chương 2: Thực trạng quản lý ngồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam; Chương 3: Sự cần thiết và một số giải pháp áp dụng quản lý ngồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam dựa trên năng lực.
650 |aQuản lý nguồn nhân lực khu vực công
653 |aKhu vực công
653 |aNăng lực
653 |aNguồn nhân lực
653 |aQuản lý
700 |aLê Cẩm Hà
700 |aNguyễn Thị Hồng Hải
700 |aPhạm Đức Toàn
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào