Đề tài NCKH
Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay :
Mã Đề tài ĐT507
Tác giả CN Đào Thị Lanh
Nhan đề Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đào Thị Lanh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đánh giá công chức và thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Yêu cầu và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 91tr.
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý
Từ khóa tự do Cơ quan hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Công chức, lãnh đạo, quản lý
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Đánh giá công chức, lãnh đạo, quản lý
Tác giả(bs) CN Đào Thị Lanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Huyền
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012955
00217
004D52441A2-BAAD-491A-9D19-6941CE993C8D
005202103221022
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210322102213|zdothihong
091 |aĐT507
100 |aĐào Thị Lanh
245 |aHoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐào Thị Lanh
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a91tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đánh giá công chức và thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Yêu cầu và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
650 |aHoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý
653 |aCơ quan hành chính nhà nước
653 |aCông chức, lãnh đạo, quản lý
653 |aCông chức
653 |aĐánh giá
653 |aĐánh giá công chức, lãnh đạo, quản lý
700 |aĐào Thị Lanh
700 |aNguyễn Thị Huế
700 |aNguyễn Thị Thu Huyền
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào