Đề tài NCKH
Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước :
Mã Đề tài ĐT506
Tác giả CN Nguyễn Văn Hậu
Nhan đề Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Hậu
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 168tr.
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính
Từ khóa tự do Công chúng
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Quản lý hành chính nhà nước
Tác giả(bs) CN Chu Thị Khánh Ly
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quỳnh Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hậu
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012954
00217
004C2C52954-91C7-4485-B298-269719B7780E
005202103221011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210322101116|zdothihong
091 |aĐT506
100 |aNguyễn Văn Hậu
245 |aQuan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Hậu
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a168tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
650 |aQuan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính
653 |aCông chúng
653 |aQuan hệ công chúng
653 |aQuản lý hành chính nhà nước
700 |aChu Thị Khánh Ly
700 |aNguyễn Quỳnh Nga
700 |aNguyễn Văn Hậu
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào