Đề tài NCKH
Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước :
Mã Đề tài ĐT504
Tác giả CN Bùi Thị Thanh Thúy
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Bùi Thị Thanh Thúy
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận của hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 152tr
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện pháp luật về quyền con người
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý hành chính
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thanh Thúy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Chiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Sản
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012952
00217
004AADCEFF9-E32E-4569-8651-4840DA2D5E80
005202103220945
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322094530|zdothihong
091 |aĐT504
100 |aBùi Thị Thanh Thúy
245 |aHoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cBùi Thị Thanh Thúy
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a152tr
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận của hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
650 |aHoàn thiện pháp luật về quyền con người
653 |aNhà nước
653 |aQuản lý hành chính
653 |aQuyền con người
653 |aViệt Nam
700 |aBùi Thị Thanh Thúy
700 |aNguyễn Bá Chiến
700 |aNguyễn Minh Sản
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào