Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam đến năm 2030 :
Mã Đề tài ĐT503
Tác giả CN Nguyễn Minh Phương
Nhan đề Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam đến năm 2030 : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Minh Phương
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 2: Cơ sở thực tiễn tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 3: Yêu cầu và giải pháp tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2030.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 168tr
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa tự do Đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa tự do Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đoàn Trung Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012951
00217
00478FD0FFE-E675-48D1-9BCE-E680733991B8
005202103220931
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210322093141|zdothihong
091 |aĐT503
100 |aNguyễn Minh Phương
245 |aCơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam đến năm 2030 : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Minh Phương
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a168tr
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 2: Cơ sở thực tiễn tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 3: Yêu cầu và giải pháp tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2030.
650 |aTổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
653 |aĐơn vị sự nghiệp công lập
653 |aHệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
653 |aViệt Nam
700 |aĐoàn Trung Dũng
700 |aNguyễn Minh Phương
700 |aNguyễn Thị Ngọc Mai
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào