Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay :
Mã Đề tài ĐT501
Tác giả CN Đoàn Trung Dũng
Nhan đề Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đoàn Trung Dũng
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Chương 2: Cơ sở thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Chương 3: Mục tiêu, phương châm, nội dung sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 97tr
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng
Từ khóa tự do Khen thưởng
Từ khóa tự do Thi đua, khen thưởng
Từ khóa tự do Thi đua
Tác giả(bs) CN Đoàn Trung Dũng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012949
00217
004A78A2B0C-AC49-42A1-814E-B22BD4DEC6F2
005202103191136
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210319113649|zdothihong
091 |aĐT501
100 |aĐoàn Trung Dũng
245 |aCơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐoàn Trung Dũng
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a97tr
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Chương 2: Cơ sở thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Chương 3: Mục tiêu, phương châm, nội dung sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở Việt Nam hiện nay.
650 |aCơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng
653 |aKhen thưởng
653 |aThi đua, khen thưởng
653 |aThi đua
700 |aĐoàn Trung Dũng
700 |aLê Thị Thu Hằng
700 |aPhạm Thị Thu Thủy
710 |aBộ Nội vụ|bBan Thi đua Khen thưởng Trung ương
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào