Đề tài NCKH
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT500
Tác giả CN Đỗ Thị Thanh Hà
Nhan đề Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đỗ Thị Thanh Hà
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng cấp nhà nước và kinh nghiệm một số nước. Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước trong thời gian qua. Chương 3: mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng tấp nhà nước trong thời gian tới.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 104tr.
Thuật ngữ chủ đề Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng
Từ khóa tự do Cải cách thủ tục hành chính
Từ khóa tự do Khen thưởng
Từ khóa tự do Khen thưởng cấp nhà nước
Từ khóa tự do Thủ tục hành chính
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Lê Thị Quyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đỗ Chung
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012948
00217
00408839E28-4E0F-481E-91F3-19498FF4DD13
005202103191123
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210319112313|zdothihong
091 |aĐT500
100 |aĐỗ Thị Thanh Hà
245 |aCải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cĐỗ Thị Thanh Hà
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a104tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng cấp nhà nước và kinh nghiệm một số nước. Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước trong thời gian qua. Chương 3: mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng tấp nhà nước trong thời gian tới.
650 |aCải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng
653 |aCải cách thủ tục hành chính
653 |aKhen thưởng
653 |aKhen thưởng cấp nhà nước
653 |aThủ tục hành chính
700 |aĐỗ Thị Thanh Hà
700 |aLê Thị Quyên
700 |aNguyễn Đỗ Chung
710 |aBộ Nội vụ|bBan Thi đua Khen thưởng Trung ương
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào