Đề tài NCKH
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. :
Mã Đề tài ĐT499
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Vân
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. : Báo cáo tổng kết quả đề tài cấp Nhà nước /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Ngọc Vân
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 2: Thực trạng hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước ta và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 232tr.
Thuật ngữ chủ đề Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Đơn vị sự nghiệp công lập
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Vân
Tác giả(bs) TT Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV02610
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012947
00217
00460C1D7AE-87AE-4849-BCB6-1C393A758801
005202011231612
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201123161212|zdothihong
091 |aĐT499
100 |aNguyễn Ngọc Vân
245 |aNghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. : |bBáo cáo tổng kết quả đề tài cấp Nhà nước / |cNguyễn Ngọc Vân
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a232tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 2: Thực trạng hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước ta và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta.
650 |aĐánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
653 |aViệt Nam
653 |aTổ chức hành chính nhà nước
653 |aHoạt động
653 |aHiệu quả
653 |aĐơn vị sự nghiệp công lập
700 |aNguyễn Ngọc Vân
710 |aBộ Khoa học và Công nghệ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV02610
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02610 Kho Thư Viện ĐT499 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào