Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức :
Mã Đề tài ĐT498
Tác giả CN Lưu Kiếm Thanh
Nhan đề Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Lưu Kiếm Thanh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận về xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương 2: Thực trạng đảm bảo cơ sở khoa học trong xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương 3: Định hướng và giải pháp bảo đảm cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 149tr.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Chương trình
Từ khóa tự do Công chức, viên chức
Tác giả(bs) CN Ngô Thành Can
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Chính
Tác giả(bs) CN Bùi Huy Khiên
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV02609
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012946
00217
004BF824DB0-4BF7-40E6-A05A-471CA237119F
005202011231556
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201123155651|zdothihong
091 |aĐT498
100 |aLưu Kiếm Thanh
245 |aCơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cLưu Kiếm Thanh
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a149tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận về xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương 2: Thực trạng đảm bảo cơ sở khoa học trong xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương 3: Định hướng và giải pháp bảo đảm cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
650 |aXây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
653 |aCán bộ
653 |aĐào tạo
653 |aBồi dưỡng
653 |aChương trình
653 |aCông chức, viên chức
700 |aNgô Thành Can
700 |aTrương Quốc Chính
700 |aBùi Huy Khiên
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV02609
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02609 Kho Thư Viện ĐT498 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào