Đề tài NCKH
Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước :
Mã Đề tài ĐT497
Tác giả CN Nguyễn Văn Hậu
Nhan đề Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Hậu
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 168tr.
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Công chúng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hậu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quỳnh Nga
Tác giả(bs) CN Chu Thị Khánh Ly
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV02608
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012945
00217
004C7DB92B7-AD65-4DB4-A1E5-12D399E2314F
005202011231544
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201123154452|zdothihong
091 |aĐT497
100 |aNguyễn Văn Hậu
245 |aQuan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Hậu
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a168tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.
650 |aQuan hệ công chúng
653 |aQuản lý
653 |aHành chính nhà nước
653 |aQuan hệ công chúng
653 |aCông chúng
700 |aNguyễn Văn Hậu
700 |aNguyễn Quỳnh Nga
700 |aChu Thị Khánh Ly
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV02608
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02608 Kho Thư Viện ĐT497 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào