Đề tài NCKH
Cộng đồng hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế :
Mã Đề tài ĐT496
Tác giả CN Trần Thị Minh Thu
Nhan đề Cộng đồng hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Minh Thu
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung liên quan đến hồi giáo Việt Nam và hội nhập quốc tế; Chương 2: Cộng đồng hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế thực trạng và những vấn đề đặt ra; Chương 3: Một số nhận định và đề xuất giải pháp.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 102tr.
Thuật ngữ chủ đề Cộng đồng hồi giáo Việt Nam
Từ khóa tự do Hồi giáo
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đặng Hải Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ánh Chức
Tác giả(bs) CN Trần Thị Minh Thu
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012944
00217
004D354A577-6B07-445C-971C-F71B5913607F
005202011231521
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201123152102|zdothihong
091 |aĐT496
100 |aTrần Thị Minh Thu
245 |aCộng đồng hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Thị Minh Thu
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a102tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung liên quan đến hồi giáo Việt Nam và hội nhập quốc tế; Chương 2: Cộng đồng hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế thực trạng và những vấn đề đặt ra; Chương 3: Một số nhận định và đề xuất giải pháp.
650 |aCộng đồng hồi giáo Việt Nam
653 |aHồi giáo
653 |aQuốc tế
653 |aTôn giáo
653 |aViệt Nam
700 |aĐặng Hải Tâm
700 |aNguyễn Ánh Chức
700 |aTrần Thị Minh Thu
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào