Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã :
Mã Đề tài ĐT 55
Tác giả CN Trần Quang Minh
Nhan đề Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã : Đề tài /
Thông tin trách nhiệm Trần Quang Minh
Tóm tắt Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, đề tài gồm có 3 chương: Chương I: Một số vấn đề chung về chính quyền cơ sở, cán bộ chính quyền cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở. Chương II: Những yếu tố cơ bản quyết định tính khoa học của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở nước ta hiện nay. Chương III: Một số giải pháp tăng cường tính khoa học của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 70 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chính quyền cơ sở
Tác giả(bs) TT Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00188
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160
00217
004F5E57B53-4940-4E78-BDBB-C164DB006EC3
005201506111023
008081223s2001 vm| vi|
0091 0
039|a20150611102329|bdothihong|c20150120155351|ddothihong|y19-Jun-2012 08:35:05|zthanhtuyen
091|aĐT 55
100 |aTrần Quang Minh
245 |aCơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã : |bĐề tài / |cTrần Quang Minh
260 |aHà Nội, |c2001
300 |a70 tr.
520 |aNgoài phần đặt vấn đề, kết luận, đề tài gồm có 3 chương: Chương I: Một số vấn đề chung về chính quyền cơ sở, cán bộ chính quyền cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở. Chương II: Những yếu tố cơ bản quyết định tính khoa học của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở nước ta hiện nay. Chương III: Một số giải pháp tăng cường tính khoa học của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở.
650 |aCán bộ chính quyền cơ sở cấp xã
653 |aCán bộ
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aChính quyền cơ sở
710 |aBan Tổ chức Cán bộ Chính phủ|bCục Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Công chức Nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00188
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a1|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00188 Kho Thư Viện ĐT55 Đề tài khoa học 1 Hạn trả:02-08-2016
  1 of 1