Đề tài NCKH
Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước :
Mã Đề tài ĐT536
Tác giả CN Đào Thị Hồng Minh
Nhan đề Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đào Thị Hồng Minh
Tóm tắt Ngoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý biên chế trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm; Chương 2: Thực trạng quản lý biên chế công chức trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Quản điểm, giải pháp quản lý biên chế công chức trong hệ thống cơ quan hành chính trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 132
Thuật ngữ chủ đề Quản lý biên chế công chức
Từ khóa tự do Biên chế
Từ khóa tự do Chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức
Từ khóa tự do Quản lý biên chế trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm
Từ khóa tự do Vị trí việc làm
Tác giả(bs) CN Đào Quốc Minh
Tác giả(bs) CN Đào Thị Hồng Minh
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012986
00217
0049CD6DBB6-1349-4264-82ED-763BF99A928E
005202111091459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211109145918|zdothihong
091 |aĐT536
100 |aĐào Thị Hồng Minh
245 |aQuản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐào Thị Hồng Minh
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a132
520 |aNgoài mở đầu kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý biên chế trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm; Chương 2: Thực trạng quản lý biên chế công chức trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Quản điểm, giải pháp quản lý biên chế công chức trong hệ thống cơ quan hành chính trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
650 |aQuản lý biên chế công chức
653 |aBiên chế
653 |aChức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức
653 |aQuản lý biên chế trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm
653 |aVị trí việc làm
700 |aĐào Quốc Minh
700 |aĐào Thị Hồng Minh
700 |aLê Anh Tuấn
710 |aBộ Nội vụ|bVụ Tổ chức Biên chế
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào