Đề tài NCKH
Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới :
Mã Đề tài ĐT533
Tác giả CN Trần Nghị
Nhan đề Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Nghị
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những nội dung cơ bản về phát triển đội ngũ viên chức; Chương 2: Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới; Chương 3: Những bài học có thể vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 98tr.
Thuật ngữ chủ đề Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Viên chức ở Việt Nam
Từ khóa tự do Viên chức
Tác giả(bs) CN Phạm Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Nghị
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Kiên
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012983
00217
004ED8BEFD2-C032-4DFC-BEFC-79516BDF31C6
005202111091429
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211109142941|zdothihong
091 |aĐT533
100 |aTrần Nghị
245 |aKinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Nghị
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a98tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những nội dung cơ bản về phát triển đội ngũ viên chức; Chương 2: Kinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức ở một số nước trên thế giới; Chương 3: Những bài học có thể vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.
650 |aKinh nghiệm phát triển đội ngũ viên chức
653 |aThế giới
653 |aViên chức ở Việt Nam
653 |aViên chức
700 |aPhạm Thu Huyền
700 |aTrần Nghị
700 |aTrần Ngọc Kiên
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào