Dự án
Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước :
Mã Dự án DA37
Nhan đề Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước : Báo cáo tổng hợp dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ.
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Thực trạng quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 4: Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 167tr.
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Nữ
Từ khóa tự do Quản lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huyền Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Vũ Trường Giang
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012981
00218
004892FB74F-784A-4C5E-9AEC-26F98F63ED52
005202109231042
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210923104249|zdothihong
091 |aDA37
245 |aĐiều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước : |bBáo cáo tổng hợp dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ.
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a167tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 3: Thực trạng quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 4: Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước.
650 |aNâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ
653 |aCán bộ
653 |aCông chức
653 |aHành chính nhà nước
653 |aNữ
653 |aQuản lý
700 |aNguyễn Huyền Hạnh
700 |aTrần Thị Bích Ngọc
700 |aVũ Trường Giang
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào