Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực :
Mã Đề tài ĐT532
Tác giả CN Vũ Hải Nam
Nhan đề Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Vũ Hải Nam
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận về mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách; Chương 2: Thực trạng tổ chức cơ quan thực thi chính sách đối với ngành, lĩnh vực ở Việt Nam; Chương 3: Phương hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 103tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Thực thi chính sách
Tác giả(bs) CN Tạ Ngọc Hải
Tác giả(bs) CN Vũ Hải Nam
Tác giả(bs) CN Đào Quốc Minh
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012980
00217
0040071FE8C-1F98-408F-A9E4-8C37D0D19BF4
005202109231021
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210923102136|bdothihong|y20210923102037|zdothihong
091 |aĐT532
100 |aVũ Hải Nam
245 |aCơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cVũ Hải Nam
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a103tr.
520 |a Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận về mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách; Chương 2: Thực trạng tổ chức cơ quan thực thi chính sách đối với ngành, lĩnh vực ở Việt Nam; Chương 3: Phương hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách ở Việt Nam.
650 |aMô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách
653 |aChính sách
653 |aMô hình
653 |aThực thi chính sách
700 |aTạ Ngọc Hải
700 |aVũ Hải Nam
700 |aĐào Quốc Minh
710 |aBộ Nội vụ|bVụ Tổ chức Biên chế
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào