Đề tài NCKH
Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT528
Tác giả CN Vũ Chiến Thắng
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay. : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Vũ Chiến Thắng
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về nguồn lực tôn giáo; Chương 2: Cơ sở thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay; Chương 3: Giải pháp, kiến nghị về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 121tr.
Thuật ngữ chủ đề Phát huy nguồn lực tôn giáo
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Nguồn lực tinh thần
Từ khóa tự do Nguồn lực tôn giáo
Tác giả(bs) CN Lê Thị Liên
Tác giả(bs) CN Vũ Chiến Thắng
Tác giả(bs) CN Trịnh Minh Đại
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02617-8
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012976
00217
0040556ACD9-F7C4-4C5A-A81A-01F82A0554F0
005202109230938
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210923093848|bdothihong|y20210923093638|zdothihong
091 |aĐT528
100 |aVũ Chiến Thắng
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay. : |b Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cVũ Chiến Thắng
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a121tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về nguồn lực tôn giáo; Chương 2: Cơ sở thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay; Chương 3: Giải pháp, kiến nghị về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay.
650 |aPhát huy nguồn lực tôn giáo
653 |aPhát triển bền vững
653 |aAn sinh xã hội
653 |aNguồn lực tinh thần
653 |aNguồn lực tôn giáo
700 |aLê Thị Liên
700 |aVũ Chiến Thắng
700 |aTrịnh Minh Đại
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02617-8
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02617 Kho Thư Viện ĐT528 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02618 Kho Thư Viện ĐT528 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào