Đề tài NCKH
Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương :
Mã Đề tài ĐT526
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhan đề Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Thu Hằng
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương; Chương 2: Thực trạng tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương; Chương 3: Quan điểm, giải pháp tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 114tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình một cửa, một cửa liên thông
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Một cửa
Từ khóa tự do Một cửa liên thông
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02630-1
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012974
00217
004233385B2-2236-47EC-AE1B-926E29EC2A13
005202109221503
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210922150306|zdothihong
091 |aĐT526
100 |aNguyễn Thị Thu Hằng
245 |aNghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng của mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Thu Hằng
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a114tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương; Chương 2: Thực trạng tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương; Chương 3: Quan điểm, giải pháp tiêu chuẩn chất lượng mô hình một cửa, một cửa liên thông ở chính quyền địa phương.
650 |a Mô hình một cửa, một cửa liên thông
653 |aDịch vụ công
653 |aMột cửa
653 |aMột cửa liên thông
653 |aTiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công
700 |aNguyễn Thị Thu Hằng
700 |aNguyễn Mạnh Cường
700 |aNguyễn Thị Thúy
710 |aBộ Nội vụ|bVụ Cải cách hành chính
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02630-1
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02630 Kho Thư Viện ĐT526 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02631 Kho Thư Viện ĐT526 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào