Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay :
Mã Đề tài ĐT525
Tác giả CN Trần Thị Ngọc Khuyên
Nhan đề Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Ngọc Khuyên
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức đơn vị hành chính xã; Chương 2: Thực trạng tổ chức đơn vị hành chính xã ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm, yêu cầu và giải pháp tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 148tr.
Thuật ngữ chủ đề Đơn vị hành chính
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính đô thị
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính nông thôn
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính xã
Từ khóa tự do Thành phố
Từ khóa tự do Thị trấn
Tác giả(bs) CN Lê Thị Kim Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc Khuyên
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012973
00217
004F496EE69-6AF5-4ACE-9E74-1D606D0BC277
005202109221441
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210922144131|zdothihong
091 |aĐT525
100 |aTrần Thị Ngọc Khuyên
245 |aCơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Thị Ngọc Khuyên
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a148tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức đơn vị hành chính xã; Chương 2: Thực trạng tổ chức đơn vị hành chính xã ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm, yêu cầu và giải pháp tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay.
650 |aĐơn vị hành chính
650 |aTổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã
653 |aĐơn vị hành chính đô thị
653 |aĐơn vị hành chính nông thôn
653 |aĐơn vị hành chính xã
653 |aThành phố
653 |aThị trấn
700 |aLê Thị Kim Liên
700 |aNguyễn Thị Hoàng
700 |aTrần Thị Ngọc Khuyên
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào