Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ :
Mã Đề tài ĐT524
Tác giả CN Vũ Thị Thanh Thủy
Nhan đề Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Vũ Thị Thanh Thủy
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận của lưu trữ học và khoa học pháp lý để làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ; Chương 2: Thực trạng triển khai thực hiện và những tác động đến Luật Lưu trữ tại Việt Nam; Chương 3: Đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 133tr.
Thuật ngữ chủ đề Sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Lưu trữ
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tài liệu lưu trữ
Tác giả(bs) CN Hà Văn Huề
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tâm
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thanh Thủy
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012972
00217
00466B0BDAC-AFF0-4351-9019-71595F7F943B
005202109221426
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210922142650|zdothihong
091 |aĐT524
100 |aVũ Thị Thanh Thủy
245 |aCơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cVũ Thị Thanh Thủy
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a133tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận của lưu trữ học và khoa học pháp lý để làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ; Chương 2: Thực trạng triển khai thực hiện và những tác động đến Luật Lưu trữ tại Việt Nam; Chương 3: Đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ.
650 |a Sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ
653 |aHệ thống pháp luật
653 |aLưu trữ
653 |aPháp luật
653 |aTài liệu lưu trữ
700 |aHà Văn Huề
700 |aNguyễn Thị Tâm
700 |aVũ Thị Thanh Thủy
710 |aBộ Nội vụ|bCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào