Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công :
Mã Đề tài ĐT522
Tác giả CN Đỗ Thị Thu Hằng
Nhan đề Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đỗ Thị Thu Hằng
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Một số vấn đề lý luận xã hội hóa dịch vụ công; Chương 2: Thực trạng xã hội hóa dịch vụ công ở nước ta; Chương 3: Quan điểm giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 127tr.
Thuật ngữ chủ đề Xã hội hóa dịch vụ công
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Xã hội hóa
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Lê Minh Thông
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012970
00217
00470EAADA6-5A5C-4D45-8AD5-ED082D788FBF
005202109221128
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210922112851|zdothihong
091 |aĐT522
100 |aĐỗ Thị Thu Hằng
245 |aCơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐỗ Thị Thu Hằng
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a127tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Một số vấn đề lý luận xã hội hóa dịch vụ công; Chương 2: Thực trạng xã hội hóa dịch vụ công ở nước ta; Chương 3: Quan điểm giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay.
650 |aXã hội hóa dịch vụ công
653 |aDịch vụ công
653 |aXã hội hóa
700 |aĐỗ Thị Thu Hằng
700 |aLê Anh Tuấn
700 |aLê Minh Thông
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào