Đề tài NCKH
Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay :
Mã Đề tài ĐT521
Tác giả CN Nguyễn Thị Huế
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Huế
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 143tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ quan hành chính nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội
Từ khóa tự do Giám sát xã hội
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Thanh tra
Tác giả(bs) CN Đào Thị Lanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012969
00217
004E82B5E36-0D8B-40C1-9301-460F8122ED39
005202109221112
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210922111249|zdothihong
091 |aĐT521
100 |aNguyễn Thị Huế
245 |aHoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay : |b Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /|cNguyễn Thị Huế
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a143tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Chương 2: Thực trạng pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
650 |aCơ quan hành chính nhà nước
650 |aHoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội
653 |aGiám sát xã hội
653 |aKiểm soát
653 |aKiểm toán
653 |aKiểm tra
653 |aThanh tra
700 |aĐào Thị Lanh
700 |aNguyễn Thị Huế
700 |aNguyễn Thị Thúy
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào