Đề tài NCKH
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành :
Mã Đề tài ĐT514
Tác giả CN Tạ Quang Tuấn
Nhan đề Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Tạ Quang Tuấn
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành; Chương 2: Thực trạng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành; Chương 3: Giải pháp xây dựng khung tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 131tr.
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Kiểm định
Tác giả(bs) CN Tạ Quang Tuấn
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012962
00217
0047083046B-B9F3-447B-976C-8B584D221E60
005202103221605
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322160547|zdothihong
091 |aĐT514
100 |aTạ Quang Tuấn
245 |aXây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành : |b Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cTạ Quang Tuấn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a131tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành; Chương 2: Thực trạng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành; Chương 3: Giải pháp xây dựng khung tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành.
650 |aHệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
653 |aCán bộ
653 |aCông chức
653 |aĐào tạo
653 |aKiểm định
700 |aTạ Quang Tuấn
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào