Sách tiếng Việt
324.2597071 C460C
Cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và nhà nước :
DDC 324.2597071 C460C
Tác giả CN Đào Trí Úc
Nhan đề Cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và nhà nước : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đào Trí Úc (ch.b), Phạm Quốc Anh, Phạm Hữu Nghị...
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng và đánh giá thực trạng cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy đảng và nhà nước. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và các giải pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy đảng, nhà nước và mô hình của các cơ chế giám sát đó
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 367 tr.:
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Đảng bộ
Từ khóa tự do Nhân dân
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Đức
Tác giả(bs) CN Đào Trí Úc - ch.b
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Nghị
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Anh
Tác giả(bs) CN Vũ Thư
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00109
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/KIPOSDATA/CoverImages/stv9%2835%29.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001296
00211
0041F48C82A-DF04-4F9B-8BB6-3BD0960663EB
005201307150956
008 2010 vie
0091 0
020 |c49.000đ
039|a20130715095655|btrangtv|c20120629103947|dthanhtuyen|y31-May-2012 02:11:36|ztrangtv
041 |avie
082 |a324.2597071|bC460C
100 |aĐào Trí Úc
245 |aCơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và nhà nước : |bMột số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cĐào Trí Úc (ch.b), Phạm Quốc Anh, Phạm Hữu Nghị...
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a367 tr.:
520 |aTrình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng và đánh giá thực trạng cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy đảng và nhà nước. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và các giải pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy đảng, nhà nước và mô hình của các cơ chế giám sát đó
653 |aNhà nước
653 |aHoạt động
653 |aGiám sát
653 |aĐảng bộ
653 |aNhân dân
700 |aBùi Xuân Đức
700|aĐào Trí Úc - ch.b
700|aPhạm Hữu Nghị
700|aPhạm Quốc Anh
700|aVũ Thư
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00109
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/KIPOSDATA/CoverImages/stv9%2835%29.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00109 Kho Thư Viện 324.2597071 C460C Sách tiếng Việt 1
  1 of 1