Đề tài NCKH
Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay :
Mã Đề tài ĐT511
Tác giả CN Nguyễn Nghị Thanh
Nhan đề Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Nghị Thanh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Quan điểm bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 2: Thực trạng bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 140tr.
Thuật ngữ chủ đề Bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ Thu Hường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ánh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nghị Thanh
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012959
00217
0040453C5D2-E676-4BBE-9768-4E4522B1C771
005202103221524
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322152435|zdothihong
091 |aĐT511
100 |aNguyễn Nghị Thanh
245 |aQuan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Nghị Thanh
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a140tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Quan điểm bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 2: Thực trạng bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
650 |aBảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
653 |aTín ngưỡng
653 |aTôn giáo
653 |aViệt Nam
700 |aĐỗ Thu Hường
700 |aNguyễn Ánh Nguyệt
700 |aNguyễn Nghị Thanh
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào