Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt :
Mã Đề tài ĐT510
Tác giả CN Trần Văn Ngợi
Nhan đề Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Chương 2: Kinh nghiệm tổ chức quản lý tại đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế trên thế giới và thực tiễn tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính lãnh thổ đặc thù ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 160tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Từ khóa tự do Đặc khu hành chính
Từ khóa tự do Đặc khu kinh tế
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quỳnh Giang
Tác giả(bs) CN Phạm Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012958
00217
0049EB948A3-F15B-4965-8CE7-3310700C53A1
005202103221514
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322151415|zdothihong
091 |aĐT510
100 |aTrần Văn Ngợi
245 |aCơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a160tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Chương 2: Kinh nghiệm tổ chức quản lý tại đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế trên thế giới và thực tiễn tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính lãnh thổ đặc thù ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.
650 |aMô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
653 |aĐặc khu hành chính
653 |aĐặc khu kinh tế
653 |aĐơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
653 |aĐơn vị hành chính
700 |aNguyễn Quỳnh Giang
700 |aPhạm Thu Huyền
700 |aTrần Văn Ngợi
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào