Đề tài NCKH
Nghiên cứu một số vấn đề sửa luật tổ chức chính phủ 2015 :
Mã Đề tài ĐT509
Tác giả CN Nguyễn Thị Quỳnh
Nhan đề Nghiên cứu một số vấn đề sửa luật tổ chức chính phủ 2015 : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Quỳnh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về sửa Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Chương 2: Thực trạng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 đến nay; Chương 3: Quan điểm và nội dung cơ bản sửa luật tổ chức Chính phủ năm 2015.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 143tr.
Thuật ngữ chủ đề Sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015
Từ khóa tự do Sửa Luật
Từ khóa tự do Tổ chức Chính phủ 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh
Tác giả(bs) CN Ngô Phương Mai
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012957
00217
0046097BC05-E22D-4309-B16A-BB2E9E21E56E
005202103221049
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210322104903|bdothihong|y20210322104759|zdothihong
091 |aĐT509
100 |aNguyễn Thị Quỳnh
245 |aNghiên cứu một số vấn đề sửa luật tổ chức chính phủ 2015 : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Quỳnh
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a143tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về sửa Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Chương 2: Thực trạng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 đến nay; Chương 3: Quan điểm và nội dung cơ bản sửa luật tổ chức Chính phủ năm 2015.
650 |aSửa Luật tổ chức Chính phủ 2015
653 |aSửa Luật
653 |aTổ chức Chính phủ 2015
700 |aNguyễn Đăng Dung
700 |aNguyễn Thị Quỳnh
700 |aNgô Phương Mai
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào