Đề tài NCKH
Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới :
Mã Đề tài ĐT508
Tác giả CN Đặng Xuân Hoan
Nhan đề Nghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đặng Xuân Hoan
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở khoa học về mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Chương 2: Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở một số quốc gia trên thế giới; Chương 3: Bài học kinh nghiệm về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 118tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Kiểm định
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Nước ngoài
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Hoan
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012956
00217
0042B53C3B0-F39B-4FCC-A09D-CACEE88B248A
005202103221033
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210322103255|zdothihong
091 |aĐT508
100 |aĐặng Xuân Hoan
245 |aNghiên cứu mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐặng Xuân Hoan
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a118tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Cơ sở khoa học về mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Chương 2: Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở một số quốc gia trên thế giới; Chương 3: Bài học kinh nghiệm về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
650 |aMô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức
653 |aCông chức
653 |aKiểm định
653 |aMô hình
653 |aNước ngoài
700 |aĐặng Xuân Hoan
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào