Dự án
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức :
Mã Dự án DA35
Nhan đề Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức : Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 4 phần: Phần A: Một số vấn đề về cán bộ, công chức cấp xã. Phần B: Thực trạng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách. Phần C: Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách. Phần D: Định hướng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 277tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức xã
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Phường
Từ khóa tự do Thị trấn
Tác giả(bs) CN Tạ Ngọc Hải
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tuấn
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012930
00218
004DD92AD15-4FA8-4C90-B8F1-C480D3F1587B
005201809121621
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180912162442|zdothihong
091 |aDA35
245 |aĐiều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức : |bBáo cáo tổng hợp kết quả Dự án
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a277tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 4 phần: Phần A: Một số vấn đề về cán bộ, công chức cấp xã. Phần B: Thực trạng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách. Phần C: Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách. Phần D: Định hướng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
650 |aNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
653 |aCán bộ
653 |aCông chức xã
653 |aCông vụ
653 |aPhường
653 |aThị trấn
700 |aTạ Ngọc Hải
700 |aTrần Văn Ngợi
700 |aTrần Văn Tuấn
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào