Dự án
"Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta" :
Mã Dự án ĐT32
Nhan đề "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta" : Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 4 phần: Phần I: Một số vấn đề chung về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần II: Hệ thống hóa quy định pháp luật về quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần III: Thực trạng đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ và công tác quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần IV: Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 266tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Nhân lực khoa học và công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ
Từ khóa tự do Khoa học và công nghệ
Từ khóa tự do Nhân lực
Từ khóa tự do Viên chức
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Nghị
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012927
00218
004416F54DB-5F77-4194-9256-2C5CB6F8C128
005201809111916
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180911191921|zdothihong
091 |aĐT32
245 |a"Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta" : |bBáo cáo tổng hợp kết quả Dự án
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a266tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 4 phần: Phần I: Một số vấn đề chung về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần II: Hệ thống hóa quy định pháp luật về quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần III: Thực trạng đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ và công tác quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Phần IV: Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
650 |aNhân lực khoa học và công nghệ
650 |aPhát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ
653 |a Khoa học và công nghệ
653 |aNhân lực
653 |aViên chức
653 |aViệt Nam
700 |aPhạm Thị Thu Huyền
700 |aTrần Nghị
700 |aTrần Văn Ngợi
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào