Dự án
"Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam" :
Mã Dự án DA31
Nhan đề "Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam" : Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 5 chương: Chương 1: Tổng quan về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn bản quy phạp pháp luật về tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp. Chương 3: Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước. Chương 4: Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức, quản lý, hoạt động hiệp hội doanh nghiệp. Chương 5: Đề xuất giải pháp về tổ chức và quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 207tr.
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức, quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước
Từ khóa tự do Đơn vị kinh tế
Từ khóa tự do Ngoài nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Quang Thị Ngọc Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) CN Vũ Trường Giang
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012926
00218
00409A651CA-50DB-48B4-8B25-B441E5BAFCD4
005201809111904
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180911190741|zdothihong
091 |aDA31
245 |a"Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam" : |bBáo cáo tổng hợp kết quả Dự án
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a207tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 5 chương: Chương 1: Tổng quan về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn bản quy phạp pháp luật về tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp. Chương 3: Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước. Chương 4: Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức, quản lý, hoạt động hiệp hội doanh nghiệp. Chương 5: Đề xuất giải pháp về tổ chức và quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp.
650 |aTổ chức, quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước
653 |aĐơn vị kinh tế
653 |aNgoài nhà nước
653 |aQuản lý
653 |aTổ chức
653 |aViệt Nam
700 |aQuang Thị Ngọc Huyền
700 |aTrần Văn Ngợi
700 |aVũ Trường Giang
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào