Dự án
Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở :
Mã Dự án DA30
Nhan đề Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở : Báo cáo tổng hợp Dự án điều tra cấp bộ
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mởi đầu kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chương 2: Thực trạng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở. Chương 3: Đánh giá thực trạng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 231tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Quy chế dân chủ cơ sở
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Dân chủ cơ sở
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Quy chế
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012925
00218
004F8E5C687-A784-4D1C-8C9E-F58CC3C0257C
005201809111846
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180911184914|zdothihong
091 |aDA30
245 |aĐiều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở : |bBáo cáo tổng hợp Dự án điều tra cấp bộ
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a231tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài mởi đầu kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chương 2: Thực trạng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở. Chương 3: Đánh giá thực trạng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
650 |aQuy chế dân chủ cơ sở
653 |aDân chủ
653 |aDân chủ cơ sở
653 |aHiệu quả
653 |aQuy chế
700 |aTrần Văn Ngợi
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào