Đề tài NCKH
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT479
Tác giả CN Nguyễn Nghị Thanh
Nhan đề Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp hiện nay. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Nghị Thanh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Chương 2: thực trạng chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp hiện nay; Chương 3: quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp ở nước ta hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 165tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước về tôn giáo
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Hiện nay
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02584-5
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012920
00217
0046AA10941-812E-469D-B1D8-9472BF7BF2AE
005201805071010
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180507101301|zdothihong
091 |aĐT479
100 |aNguyễn Nghị Thanh
245 |aNâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp hiện nay. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Nghị Thanh
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a165tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Chương 2: thực trạng chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp hiện nay; Chương 3: quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp ở nước ta hiện nay.
650 |aQuản lý nhà nước về tôn giáo
653 |aCông chức
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aTôn giáo
653 |aChất lượng
653 |aHiện nay
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02584-5
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02584 Kho Thư Viện ĐT479 Đề tài khoa học 1
2 KTV02585 Kho Thư Viện ĐT479 Đề tài khoa học 2
  1 of 1