Đề tài NCKH
Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công :
Mã Đề tài ĐT478
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Lê Anh Tuấn
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công; Chương 2: Thực trạng cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công; Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị về giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 154tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ chế hoạt động phi lợi nhuận
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Đơn vị cung ứng
Từ khóa tự do Phi lợi nhuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh
Tác giả(bs) CN Dương Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02582-3
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012919
00217
004F6F38D56-BEE8-4218-84FC-716D698F8E2D
005201805070957
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507095941|zdothihong
091 |aĐT478
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cLê Anh Tuấn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a154tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công; Chương 2: Thực trạng cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công; Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị về giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công.
650 |aCơ chế hoạt động phi lợi nhuận
653 |aDịch vụ công
653 |aHoạt động
653 |aĐơn vị cung ứng
653 |aPhi lợi nhuận
700 |aNguyễn Thị Quỳnh
700 |aDương Thị Hiền
700 |aNguyễn Thị Hoàng
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02582-3
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02582 Kho Thư Viện ĐT478 Đề tài khoa học 1
2 KTV02583 Kho Thư Viện ĐT478 Đề tài khoa học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào